Photo - Seoul Light Bistro & Bar , Rama 3 by Eatamare taroam

บรรยกาศในร้านมีหลายโซนนะคะ ส่วนใหญ่คนจะชอบเลือกนั่งในโซนตู้คอนเทเนอร์

Discussion

Photo Detail

add photo on 2018-07-04 11:08:59