Review Kamthieng House Museum

Nam kitty
2012-08-14 11:04:58

เรือนคำเที่ยง เป็นเรือนเครื่องต้นแบบล้านนาไทย เรียกกันโดยทั่วไปว่า “เรือนกาแล” สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 150 ปีมาแล้ว ณ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำปิง หากท่านมีโอกาสผ่านไปแถวถนนอโศก ซึ่งสองฟากฝั่งเต็มไปด้วยตึกรามบ้านช่องสมัยใหม่อยู่หนาแน่น จะมองเห็นอาคารเก่าแก่ที่มีอายุเกือบร้อยปี รวมทั้งเรือนไทยภาคกลาง และเรือนไทยล้านนาแบบโบราณสองหลังที่ให้บรรยากาศโดดเด่นแตกต่างไปจากอาคารทันสมัยรอบด้าน สถานที่แห่งนี้คือ “สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์” ที่รวมแห่งองค์ความรู้ทั้งปวง สมกับข้อความว่า “วิชายังให้เกิดมิตรภาพ”
รือนคำเที่ยงและเรือนแสงอรุณกำลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงหลังจากที่ได้มีการบูรณะครั้งสุดท้ายในช่วงปี พ.ศ. 2543-2544 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนส่วนหนึ่งจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย แต่ก็ยังสามารถเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมได้สัปดาห์ละ 5 วัน ระหว่างวันอังคารถึงวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 9:00-17:00 นาฬิกา ปิดวันอาทิตย์ วันจันทร์ และวันหยุดราชการพิเศษ
ณ สยามสมาคมฯ เลขที่ 131 ถนนอโศก (สุขุมวิท 21) กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2661-6470-77 สำหรับค่าเข้าชม

Send compliment :