รีวิว อาสนวิหารแม่พระบังเกิด

JiRa MoNDay
2012-09-26 22:29:40

ไหน ๆ ก็มาเที่ยวอัมพวาทั้งที่ เลยได้มีโอกาสมา เที่ยวชม อาสนวิหารแม่พระบังเกิด ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิคของประเทศฝรั่งเศส ฉาบด้วยปูนตำ ภายในประดับด้วยภาพกระจกสีสวยงดงาม มีรูปปั้น ธรรมาสน์เทศน์ อ่างล้างบาป ขาเทียนลักษณะต่างๆ และรูปแกะสลักบรรยายเกร็ดประวัติในพระคัมภีร์คริสตศาสนา นับเป็นโบสถ์ที่มีความสวยงามไม่ไกลจากริมฝั่งแม่น้ำ เห็นแล้วประทับใจกับความงามที่ถูกดูแลอย่างดีด้วยความร่วมแรงร่วมใจของชาวคริสตศาสนาระแวกนั้น รู้สึกปลื้อจริงๆค่ะ

ส่งคำชมเชย :