Photo - Amphawa Flaoting Market by ขี้ฝุ่น ตะลอนทัวร์

เรือที่นั่งข้ามจากอีกฝั่ง ในกรณีที่เราไม่อยากไปจอดที่ฝั่งอัมพวา จอดฝั่งตรงข้ามนะ

Discussion

Photo Detail