Review Monjam Camping Resort

ccsaler sun
2012-12-04 17:28:36

จุดชมวิวของดอยม่อนแจ่มหลักๆ ก็จะสามารถมองไปได้สองด้านค่ะ ด้านหนึ่งก็จะเป็นทิวเขาสลับกันไปไกลสุดลูกหูลูกตา อีกด้านก็จะเป็นไร่ปลูกพืชต่างๆ ของโครงการหลวง ซึ่งจะปลูกอ่ะไรก็จะเป็นช่วงๆ ที่เหมาะแก่การปลูกตามฤดูกาล อย่างช่วงที่มาเที่ยวครั้งนี้ที่เห็นหลักๆ เป็นหน้าเป็นตาเลยก็คือ สตอเบอรี่ กำลังออกเลยค่ะ

Send compliment :