Review King Taksin Shine

โอ๊ะโอ๋ ..
2013-01-15 15:36:16

หากไปจังหวัดตาก ขอแนะนำแวะกราบไหว้ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดตาก ภายในศาลอากาศเย็นสบาย เพราะได้ร่มไม้ใหญ่รอบๆศาล

Send compliment :