Review Brahma

Thanakrit L.
2013-02-13 17:12:35

ไปมาแล้วครับ องค์ใหญ่มาก ใครผ่านไปผ่านมาก็แวะนมัสการได้นะครับ

" เทวาลัยพระพรหม" จังหวัด สิงห์บุรี ได้ถูกสร้างขึ้นด้วยจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ประวัติ หัวเมืองพรหมในอดีต หรือ พรหมบุรี ในปัจจุบัน สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2551 ในโอกาสที่ระลึก 80 ปี พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม) วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี องค์พระพรหมมีขนาดหน้าตักกว้าง ๒.๘๐ เมตร อาคารเทวาลัยสูง ๒๒.๓๐ เมตร สร้างในปีพ.ศ. ๒๕๕๑ สร้างเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดและเพื่อให้ประชาชนกราบไหว้สักการะ องค์พระพรหมมีขนาดหน้าตักกว้าง ๒.๘๐ เมตร อาคารเทวาลัยสูง ๒๒.๓๐ เมตร สร้างในปีพ.ศ. ๒๕๕๑ ในโอกาสที่ระลึก ๘๐ ปี พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม) วัดอัมพวัน เสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ เงินค่าก่อสร้างได้จากการบริจาคของผู้มีจิตศรัทธาโดยเฉพาะคณะศิษย์หลวงพ่อจรัญและจากการจำหน่ายเหรียญที่ระลึก ๘๐ ปีหลวงพ่อจรัญ สร้างเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดและเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจของประชาชนให้มุ่งมั่นทำความดี พร้อมทั้งเป็นสิ่งแสดงให้เยาวชนรุ่นหลังทราบประวัติความเป็นมาและความสำคัญของหัวเมืองพรหมในอดีตและยังเป็นจุดแวะพักของนักท่องเที่ยวด้วย

Send compliment :