Review Asiatique The Riverfront

Cheer Freya
2014-06-03 15:31:50

สวยดีค่ะ บรรยากาศดี มีร้านอาหารและร้านให้เลือกซื้อของเยอะ
ไปตอนเย็น ๆ บรรยากาศดี ลมเย็นดีด้วยค่ะ

Send compliment :